Personuppgiftspolicy

 • För dig som har en skuld hos oss
 • För dig som är kund eller leverantör

Behandling av Personuppgifter hos Eurocredit AB

Denna sekretesspolicy beskriver hur Eurocredit AB, en ledande aktör inom kredithanteringstjänster, hanterar personuppgifter för de som är skyldiga oss pengar eller är inblandade i våra inkassoärenden.

Ändamål och Rättslig Grund

Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter inom vår inkassoverksamhet. Vi behandlar dina personuppgifter för att effektivt uppnå betalning, annan fullgörelse, genomföra statistiska analyser och förvärva fordringar. Dessutom använder vi enkäter och statistik för att förstå kundbeteenden och förbättra våra tjänster.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt följande rättsliga grunder:

 • Allmänt Intresse: Inkassoverksamhet anses vara av allmänt intresse, vilket legitimerar behandlingen av personuppgifter för detta ändamål.
 • Berättigat Intresse: Vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att uppnå betalning och för att effektivisera vår verksamhet, vilket är förenligt med principerna om skulder och avtalshållande.
 • Rättslig Förpliktelse: Behandling av personuppgifter är tillåten om det krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse, såsom att spara handlingar för tillsynsärenden.

Kategorier av Personuppgifter

Vi behandlar de nödvändiga personuppgifter som krävs för att korrekt och säkert hantera ärenden. Dessa kan inkludera kontaktuppgifter, uppgifter om skulden och betalningar samt information om ekonomiska förhållanden.

Mottagare av Personuppgifter

Dina personuppgifter kan delas med vår uppdragsgivare, kreditupplysningsinstitut, juridiska ombud och myndigheter för att uppnå betalning eller annan fullgörelse. Vi kan också dela uppgifter med andra företag inom Eurocredit-koncernen och leverantörer som underlättar våra tjänster.

Överlämnande av Personuppgifter till Ett Annat Land

Vi behandlar normalt dina personuppgifter inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vid behov överförs uppgifter utanför EES endast om adekvat dataskyddsnivå är säkerställd.

Lagringsperiod

Vi behåller dina uppgifter så länge som nödvändigt för att utföra ändamålet. Efter avslutat ärende raderas uppgifterna enligt gällande lagstiftning.

Automatiserat Beslutsfattande

Scoring används för automatiserat beslutsfattande, baserat på faktorer som betalningshistorik. Det påverkar inte dina rättigheter enligt avtalet.

Dina Rättigheter

Som personuppgiftsansvarig respekterar Eurocredit dina rättigheter:

 • Rätt till Tillgång: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar.
 • Rätt till Rättelse: Du kan meddela oss om felaktiga uppgifter och komplettera bristfällig information.
 • Rätt till Radering: Du kan begära radering av felaktig information.
 • Rätt till Begränsning: Du kan kräva begränsning av behandlingen i vissa fall.
 • Rätt att Göra Invändningar: Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt till Dataportabilitet: Du kan begära överföring av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.
 • Återkallelse av Samtycke: Om behandlingen baseras på samtycke har du rätt att återkalla det.
 • Rätt att Klagomål: Du har rätt att inge klagomål till Integritetskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter

För ytterligare information, kontakta Eurocredits Dataskyddsombud:

Mail: info@euro.se

Postadress: Eurocredit AB, Datavägen 2 1 tr, 43632 Askim.

Integritetspolicy för Leverantörer och Samarbetspartners

Vi, Eurocredit AB, behandlar personuppgifter om dig som är anställd hos våra potentiella eller befintliga klienter och leverantörer. Syftet med denna behandling är att ingå, administrera eller fullgöra avtal med din arbetsgivare. Nedan följer mer detaljerad information.

Allmänt

Eurocredit AB är en ledande aktör inom kredithanteringstjänster och erbjuder omfattande lösningar för både stora multinationella företag och små och medelstora företag. Våra företagstjänster sträcker sig från fakturering och inkassotjänster till köp av fordringar och berikning av data. Vi behandlar personuppgifter om dig för att uppnå det övergripande syftet att ingå, administrera eller fullgöra avtal med din arbetsgivare.

Rättslig Grund

Eurocredit har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter om dig som är anställd hos våra potentiella och befintliga kunder samt leverantörer. Denna behandling är nödvändig för att driva vår verksamhet.

Kategorier av Personuppgifter

De uppgifter vi behandlar anses nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen. Vanligtvis behöver vi ditt namn och dina arbetsrelaterade kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer och e-postadress, för att säkerställa din identitet och underlätta kommunikation. Informationen hämtas huvudsakligen från dig eller din arbetsgivare.

Mottagare av Personuppgifter

De uppgifter vi behandlar kan delas inom olika bolag inom Eurocredit-koncernen och med olika leverantörer som underlättar eller tillhandahåller delar av våra tjänster, som företag som tillhandahåller utskrifts- och meddelandetjänster. Personuppgifter kan också delas med klienter, investerare och deras rådgivare för revisioner, förhandlingar eller andra ändamål som fusioner, överlåtelser eller försäljningar.

Personuppgifter kan överföras utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men endast om det finns adekvat dataskyddsnivå, lämpliga skyddsåtgärder eller om undantag gäller enligt lag.

Lagringsperiod

Vi behåller dina uppgifter så länge som nödvändigt för det ursprungliga syftet, och de raderas när syftet är uppfyllt eller inte längre relevant, t.ex., om du byter arbetsgivare.

Dina Rättigheter

Som personuppgiftsansvarig beaktar Eurocredit dina rättigheter gällande behandlingen av personuppgifter. Nedan förklaras vad dessa rättigheter innebär:

 1. Rätt till Tillgång: Du har rätt att få information om och tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig.
 2. Rätt till Rättelse: Du kan meddela oss om felaktiga personuppgifter och begära rättelse samt komplettering av saknade uppgifter.
 3. Rätt till Radering: Om vi har behandlat dina uppgifter felaktigt kan du begära radering av den felaktiga informationen.
 4. Rätt till Begränsning: I vissa fall kan du begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
 5. Rätt att Göra Invändningar: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
 6. Rätt att Framföra Klagomål: Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in klagomål till Integritetskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter

För mer information eller frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Eurocredits Dataskyddsombud via e-post (info@euro.se) eller postadress:

Eurocredit AB
Datavägen 2, 1 tr
43632 Askim